4,500 บาท

หลักสูตร เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ

1 of
Previous Next

รายละเอียดประกาศ

  • หมายเลขประกาศ: 6525

  • ลงประกาศเมื่อ: 23 เมษายน 2020

  • ราคารวมของแถมแล้ว (ถ้ามี): 4,500 บาท

  • สภาพสินค้า: มือหนึ่ง

  • ที่ตั้ง: ภาคกลาง

  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

  • เขต/อำเภอ: เขตพญาไท

  • หมายเลขโทรศัพท์: 0863183151

  • เข้าชม: 19

รายละเอียด

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ

วิทยากร : ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

หลักการและเหตุผล
ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างาน ที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะงานบริการ ซึ่งเปรียบเสมือนกลไกสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน หากองค์กรใดขาดหัวหน้างานที่มีความรู้และทักษะในการบริหารงานบริการ ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานบริการ ได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นหัวหน้าที่ดี มีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้อง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop และ Role Play ที่จัดทำขึ้นเฉพาะให้แก่ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มและเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึง หัวใจสำคัญของการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เทคนิคการบริหารงาน การบริหารลูกน้องในฐานะหัวหน้างานบริการอย่างได้ผล
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในเรื่องการบริหารงาน การบริหารลูกน้อง และสร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยาย
Module 1 : หัวใจสำคัญ….ของการเป็นหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
1. เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานบริการ
– ต่อองค์กร
– ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
– ต่อเพื่อนร่วมงาน
2. ความสามารถสำคัญในบริหารงานและบริหารลูกน้องในฐานะหัวหน้า (Competency)
– การเข้าใจ และ การประยุกต์ใช้ Core value และ Competency สำหรับหัวหน้างานบริการ
3. กิจกรรม Workshop การสำรวจ และ วิเคราะห์ ตัวเองของหัวหน้างานบริการ
4. การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกน้องที่มีผลต่องานบริการ
– ค้นหาพฤติกรรมของลูกน้องที่มีผลต่อการทำงานบริการ
5. การปรับ Mindset ของลูกน้องให้มีใจรักงานบริการ
6. กิจกรรม Workshop : วิเคราะห์พฤติกรรม…สร้าง Mindset ที่ดีในงานบริการ
7. การปรับตัวของหัวหน้าเพื่อเข้าหาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง และ เพื่อนร่วมงาน
Module 2 : เทคนิคการบริหารงานอย่างทรงพลัง…ในฐานะหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
8. การสร้างภาวะผู้นำให้ลูกน้อง…สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง
– กล้าคิด
– กล้าลงมือทำ
9. การสั่งงาน และ มอบหมายงาน ในฐานะหัวหน้างานบริการมืออาชีพ
– การสั่งงานอย่างไรให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
– การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับพนักงานบริการ
10. การสอนงานลูกน้องอย่างไร….ให้เป็นนักบริการมืออาชีพ
– เทคนิคการสื่อสารประสานงานในงานบริการที่นักบริการต้องรู้!!!
– มารยาท ลักษณะท่าทาง บุคลิกภาพ และการใช้คำพูดในงานบริการ
– การแก้ปัญหาและตัดสินใจเฉพาะหน้าเมื่อลูกค้าร้องเรียน
– การฝึกให้ลูกน้องรู้จักบริหารอารมณ์ตนเอง (EQ)
11. กิจกรรม Role Play การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ….สร้างนักบริการมืออาชีพ
12. ทักษะการโน้มน้าวจูงใจและการชมเชยลูกน้องของตนเอง
– ค้นหาและการสร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างผลงาน
– ตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจ และ การกล่าวชมเชย
– กิจกรรม การจูงใจลูกน้อง อย่างสร้างสรรค์
13. เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้องให้เป็นนักบริการมืออาชีพ
14. สรุปคำถามและคำตอบที่หัวหน้างานบริการต้องการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly