4,500 บาท

หลักสูตร Becoming and Effective Manager

1 of
Previous Next

รายละเอียดประกาศ

  • หมายเลขประกาศ: 6531

  • ลงประกาศเมื่อ: 23 เมษายน 2020

  • ราคารวมของแถมแล้ว (ถ้ามี): 4,500 บาท

  • สภาพสินค้า: มือหนึ่ง

  • ที่ตั้ง: ภาคกลาง

  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

  • เขต/อำเภอ: เขตพญาไท

  • หมายเลขโทรศัพท์: 0863183151

  • เข้าชม: 35

รายละเอียด

Becoming and Effective Manager

วิทยากร: อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
นิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจภัตตาคาร ณ CALIFORNIA, U.S.A.

หลักการและเหตุผล:

หัวหน้างานในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ทั้งยังต้องมีทักษะที่สำคัญคือการมอบหมายงานและการสอนงานที่จะทำให้มีทักษะในการให้ผู้อื่นปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์:
1 เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และจงรักภักดีต่อองค์กร
4. เพิ่มพูนทักษะในการมอบหมายงานและสอนงานโดยสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถนำทักษะ/ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาบทบาทในฐานะหัวหน้าให้มีบทบาทตามที่องค์กรคาดหวัง ทั้งมีสถานภาพของผู้นำและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. ความหมายและความสำคัญของหัวหน้างาน
2. คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
3. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี
4. ทักษะความรู้ของหัวหน้างาน
5. การพัฒนาภาวะผู้นำ
6. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ทักษะในการมอบหมายงาน กลยุทธ์และกระบวนการในการมอบหมายงาน
8. ข้อควรระวังในการมอบหมายงาน การติดตามงาน ฯลฯ
9. ทักษะในการสอนงาน ขั้นตอนในการสอนงาน จิตวิทยาในการสอนงาน
10. ข้อที่ควรตระหนักในการสอนงาน
11. ฝึกปฏิบัติ/สรุป

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly